Regulamin sklepu internetowego 1000rozprawek.pl

Spis treści:

1.      Postanowienia wstępne

2.      Definicje

3.      Kontakt ze sklepem

4.      Wymagania techniczne

5.      Informacje ogólne o sklepie

6.      Zasady zakładania konta w sklepie

7.      Zasady składania zamówienia

8.      Płatności

9.      Wykonanie umowy sprzedaży

10.  Prawo odstąpienia od umowy

11.  Reklamacje

12.  Prawa autorskie

13.  Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów i roszczeń

14.  Dane osobowe w Sklepie internetowym

15.  Postanowienia końcowe

§ 1

Postanowienia wstępne

1.      Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu 1000rozprawek.pl

2. Sklep internetowy www.1000rozprawek.pl dostępny pod adresem internetowym www.1000rozprawek.pl/sklep, prowadzony jest przez Weronikę Kutarba-Kruk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Twórcza Weronika Kutarba – Kruk wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP6381848999 REGON 522167055

 

§ 2

Definicje 

1.      Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2.     Sprzedawca Weronika Kutarba – Kruk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Twórcza Weronika Kutarba – Kruk wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6381848999 REGON 522167055

3.     Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4.     Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.1000rozprawek.pl/sklep

5.     Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

6.     Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

7.     Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

8.     Konto – konto klienta w Sklepie, w którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

9.     Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

10.  Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

11.  Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

12.  Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma ,usługa lub towar cyfrowy będące przedmiotami Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

13.  Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1.      Adres Sprzedawcy: Pracownia Twórcza Weronika Kutarba – Kruk

ul. Paderewskiego 38

43-200 Pszczyna

2.      Adres e-mail Sprzedawcy: weronika@1000rozprawek.pl

3.      Numer telefonu Sprzedawcy: +48 533 304 914

4.      Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 

§ 4

Wymagania techniczne

 Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a.      urządzenie końcowe z dostępem do internetu

b.       aktualną wersję przeglądarki internetowej

c.       aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

d.      włączona obsługa plików cookies,,

e.      zainstalowany program do otwierania plików typu pdf

 

§ 5

Informacje ogólne o sklepie

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4. Prezentacja Produktów w Sklepie nie ma charakteru oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ale jest zaproszeniem do składania ofert przez składanie Zamówień przez Klientów.

           

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie 

1.      Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: adres mailowy oraz nazwa użytkownika

2.      Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3.      Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4.      Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

§ 7

Zasady składania Zamówienia 

W celu złożenia Zamówienia należy:

1.     Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

2.     zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

3.     jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

4.     kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

5.     wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w terminie 14 dni od złożenia zamówienia. 

§ 8

Płatności

1.    Ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne.

2.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Produktu.

3.    Klient dokonuje płatności za zamówione Produkty przelewem elektronicznym – płatnym bezpośrednio na konto Sprzedawcy za pośrednictwem systemu Przelewy 24.  Użytkownik po wyborze odpowiedniego banku z listy oraz zaakceptowaniu regulaminu płatności zostanie przeniesiony na stronę tego banku z celu sfinalizowania Zamówienia. Produkt zostanie wysłany po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowych Sprzedawcy.

4.    Do każdego Zamówienia wystawiane są rachunek lub faktura w wersji elektronicznej, która zostaje przesłana do Klienta na jego wyraźne żądanie skierowane do Administratora Serwisu : weronika@1000rozprawek.pl

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży 

1.      Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2.      Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.      Elektroniczna wysyłka produktu następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności za produkt. 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

1.    Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Nie dotyczy to produktów elektronicznych, o czym mowa w ust. 2.

2.   Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Produktami cyfrowymi są np. kursy online, ebooki, dostęp do nagrań.Klient wyraża zgodę na uzyskanie dostępu do Produktu przed terminem, o którym mowa w ust. 1 i jest świadomy utraty prawa do odstąpienia od umowy.

 

3.      Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi.

4.             Z zastrzeżeniem punktu 2 Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

5.             Oświadczenie może być wysłane elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak wybór tej formy nie jest obowiązkowy.

6.             W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

7.  Skutki odstąpienia od Umowy:

a.      W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b.      W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c.       Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d.      Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

e.      Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie. 

§ 11

Reklamacje

1.      Reklamację na podstawie rękojmi należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. Sprzedawca nie udziela dodatkowej gwarancji na Produkty.

2.      Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie do 14 dni od jej otrzymania.

3.      Sprzedawca na potrzeby procesu reklamacji będzie przetwarzał dane osobowe Klienta zgodnie z Polityką Prywatności.

4.      Formularz reklamacji stanowi załącznik do Regulaminu.

5.      Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. 

                                                                                 § 12

                                                                     Prawa autorskie

1.    Wszelkie treści, materiały elektroniczne i Produkty oraz usługi świadczone przez Sprzedawcę, dostępne w Sklepie, mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy.

2.    Sprzedawca w ramach zawartej Umowy Sprzedaży udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z zakupionych Produktów. Użytkownik upoważniony jest do korzystania z zakupionych Produktów jedynie na własne potrzeby  poprzez zapisywanie w formie cyfrowej lub wydruk materiałów w formacie pdf.

3.    Zakazane jest: – udostępnianie i prezentowanie Produktu  osobom trzecim,
– kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek.

4.    Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, że jakiekolwiek rozpowszechnianie zakpionych Produktów lub jakichkolwiek innych treści udostępnionych przez Sprzedawcę stanowiących jego własność intelektualną stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną i/lub karną. Sprzedawca może także domagać się stosownego odszkodowania i/lub zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.    W przypadku zamiaru wykorzystania zasobów Sklepu w sposób sprzeczny z wskazanym w niniejszym Regulaminie i treści udzielonej licencji, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Sprzedawcy. 

§ 13

Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów i roszczeń 

1.      Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2.      Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a.      Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b.      Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c.       Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 

 

§ 14

Postanowienia końcowe 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.

3. Sądem właściwym w sprawach dotyczących Umów Sprzedaży lub jakichkolwiek innych sprawach związanych ze Sklepem jest sąd właściwy miejscowo ze względu na miejsce prowadzenia działalności Sprzedawcy.

4. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa,

a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

6. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Załącznik nr 1 – Formularz reklamacji

Miejscowość, data: …………………………….

Imię i nazwisko: …………………………….

Adres zamieszkania: ……………………………….

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]

__________________________________

__________________________________

Reklamacja

Informuję, że zakupiony przeze mnie w dniu………………………………………………. Produkt o nazwie ……………………………………………………………………………………………………………… jest wadliwy.

Wada polega na …………………………………..…………………………………………………. (dokładny opis wady) Wada została stwierdzona w dniu…………………………………………………..

W związku z powyższym zwracam się o ………………………………………………………….……….

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: ………………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego: ………………………………………………………..

Data: …………………………………….  Podpis Konsumenta: …………………………………………

Załącznik nr 2 – Formularz odstąpienia od umowy

Miejscowość, data: …………………………….

Imię i nazwisko: …………………………….

Adres zamieszkania: ……………………………….

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]

__________________________________

__________________________________

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy ……………………………………………. nr …………………………………….. zawartej dnia ………………………………………… dotyczącej następujących Produktów: …………………………………………………………….……………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ……………………………………………………… złotych) na rachunek bankowy o numerze: …………………………………………………………………………………………

Data: …………………………………                Podpis Konsumenta: …………………………